1. Бас бет
  2. Листинг
  3. Әлеуетті эмитенттер үшін
  4. Акциялар – IPO / SPO (бағалы қағаздарды бастапқы / қайталама жария орналастыру)

Акциялар – IPO / SPO (бағалы қағаздарды бастапқы / қайталама жария орналастыру)

МАҢЫЗДЫ: Алдын ала қарау кезінде құжаттардың электрондық нұсқалары электрондық пошта арқылы жіберілуге тиіс, ал құжаттардың түпнұсқалары ықтимал эмитент AIX Реттеу және Комплаенс департаментінің мақұлдауын алған кезде, AIX көрсеткен мекенжайға пошта арқылы жіберілуге тиіс екенін ескеріңіз.

Бағалы қағаздарды листингке және сауда-саттыққа жіберу үшін қажетті құжаттар тізімі:

Құжаттың атауы Нысаны Сипаттамасы Сілтеме
ӨТІНІШ БЕРУ
АІХ пен эмитент арасындағы келісім
1 AIX Листинг туралы алдын ала келісім Қолжетімді бланк Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы алдын ала келісімге Өтініш беруші өтініш бойынша құжаттарды бере бастағанға дейін қол қойылады. Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы алдын ала келісімге қол қойылып, тиісті алым төленбейінше, өтініш беру үшін ұсынылған құжаттар топтамасын АІХ қарамайды
2 Листинг туралы келісім AIX қамтамасыз етеді Акцияларға баға белгілеу туралы келісімді АІХ құжаттар топтамасы бекітілгеннен кейін береді және Ресми тізімге енгізілген күнге дейін Өтініш беруші оған қол қояды
3 AIX-те листингке рұқсат беру туралы өтініш Қолжетімді бланк Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17
4 Бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу туралы өтініш (статистикалық деректер нысанға қосымшада берілуі тиіс) Қолжетімді бланк Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған ADS 3.2.1
Басқа құжаттар
5 Уәкілетті тұлғалардың қол қою үлгілерінің карточкасы Қолжетімді бланк Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме

ADS 3.4.3 (2)

MLR 17.3.2

6 Қол қою құқығына сенімхат Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме

ADS 3.4.3 (2)

MLR 17.3.2

7 Процестік агентті тағайындауды растау/келісу Қолжетімді бланк Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 1.2 (2)
ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
АХҚО қағидалары бойынша талап етілетін құжаттар
8 Эмитенттің бенефициарларын анықтайтын меншік құрылымы (Акционерлер тізілімінен немесе қатысушылар тізілімінен үзінді көшірмені немесе ұқсас құжатты қоса алғанда) Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме

AML 5.1.3 (a),

AML 5.1.3 (a),

9 Директорлар Кеңесінің және Басқарма (немесе Жарғыға сәйкес шешім қабылдауға жауапты тиісті органдар) мүшелерін тағайындау туралы шешім Сканерленген көшірме MAR 2.2.2
10 Жоғары басшылықтың, түпкі бенефициарлық меншік иелерінің паспорттары/жеке куәліктері Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме AML 6.3.1 (a)
11 Басқарма және Директорлар кеңесі (немесе Жарғыға сәйкес шешім қабылдауға жауапты тиісті органдар) мүшелерінің түйіндемелері Сканерленген көшірме

MAR 2.2.4

MLR 6

Компания туралы ақпарат
12 Корпоративтік басқару кодексі Сканерленген көшірме MLR 2.1
13 Мүдделер қақтығысын реттеуге қатысты саясат Сканерленген көшірме MLR 8.1
14 Ұйымдастыру құрылымы Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MAR 2.2
15 Тіркеу туралы куәлік Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме MLR 3.1
16 Жарғы Сканерленген көшірме MLR 3.1,
ADS 3.3.1 (4)
17 Аудиттелген қаржылық есептілік (REM компаниялары үшін бір жылдың алдыңғы кезеңін және басқалары үшін үш жылды қамтитын) және аудиттелген / аудиттелмеген аралық қаржылық есептер (егер қолданылса) Сканерленген көшірме

MLR 4.1

REM 3.1

18 Директорлар кеңесінің және Басқарманың (немесе Жарғыға сәйкес шешімдер қабылдауға жауапты тиісті органдардың) құрамы туралы хат Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MAR 2.2.5
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША АҚПАРАТ БАР ҚҰЖАТТАР
19 Проспект (Директорлар кеңесінің немесе ішкі заңнамаға және/немесе эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес құзырлы органмен бекітілген) Сканерленген көшірме

PR 6.2

REM 4

20 Акционер туралы анықтама Нысан қолжетімді Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17.3.1 (1)
21 Орналастыру бағасы туралы анықтама Нысан қолжетімді Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17.3.1 (2)
22 Орналастыруға жататын акциялар санын жазбаша растау Нысан қолжетімді Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17.2.1 (5)
23 Директорлар кеңесінің/Акционердің (ішкі заңнамаға және/немесе эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес) бағалы қағаздарды шығару, бағалы қағаздарды авторизациялау туралы шешімі Сканерленген көшірме MLR 17.4.1 (8),
MLR 9.1 (1)
24 Депозиттік келісім (листинг жағдайында – жаһандық депозиттік қолхат) Сканерленген көшірме

ADS 4.2.1

Жауапкершіліктен бас тарту: АІХке беру талап етілетін немесе АІХке берілетін әрбір құжат ағылшын тілінде болуы тиіс немесе ағылшын тіліне нотариалды куәландырылған (резидент еместер үшін апостильденген) аударма қоса берілуі тиіс. Барлық құжаттар листинг платформасы арқылы онлайн жіберілуі тиіс.

Барлық ұсынылған құжаттар қаралып, барлық құжаттардың «Астана» халықаралық қаржы орталығының және АІХ-тің қағидалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келетіндігі АІХ тарапынан бекітілгеннен кейін, АІХ Өтініш берушіге Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы келісімді орындау үшін береді, баға белгілеу басталғанға дейін оған қол қойылуы тиіс.

Тарифтер:

5 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі сома Алдын ала келісім жасасылғаннан кейін аванс түрінде төленуі тиіс. Мұндай аванстық төлем листинг критерийлеріне сәйкестікті бағалаудың нәтижесіне тәуелсіз қайтаруға жатпайды.

АІХ Сыйақылары Кестесінде  белгіленген листингтің қалған бөлігі Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы келісімге сәйкес АІХ-тегі листингке іс жүзінде жіберілгенге дейін төленеді.