Қордың пайлары

МАҢЫЗДЫ: Алдын ала қарау кезінде құжаттардың электрондық нұсқалары электрондық пошта арқылы жіберілуге тиіс, ал құжаттардың түпнұсқалары ықтимал эмитент AIX Реттеу және Комплаенс департаментінің мақұлдауын алған кезде, AIX көрсеткен мекенжайға пошта арқылы жіберілуге тиіс екенін ескеріңіз.

Бағалы қағаздарды листингке және сауда-саттыққа жіберу үшін қажетті құжаттар тізімі:

Құжаттың атауы Нысаны Сипаттамасы Сілтеме
ӨТІНІШ БЕРУ
АІХ пен эмитент арасындағы келісім
1 AIX Листинг туралы алдын ала келісім Нысан қолжетімді Алдын ала листинг туралы келісімге Қор құжаттарды беруді бастағанға дейін қол қойылуы тиіс. Егер алдын ала листинг туралы келісімге қол қойылмаса және тиісті алым төленбесе, AIX ұсынылған листинг пакетін қарамайды.
2 Листинг туралы келісім AIX қамтамасыз етеді Листинг туралы келісімді AIX листинг пакеті бекітілгеннен кейін беруі тиіс және оған Қор Ресми тізімге Енгізілген күнге дейін қол қоюы тиіс.  
3 AIX-те листингке рұқсат беру туралы өтініш Нысан қолжетімді Қордың қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17
4 Бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу туралы өтініш (статистикалық деректер нысанға қосымшада берілуі тиіс) Нысан қолжетімді Қордың қолы қойылған және мөрімен расталған ADS 3.2.1
5 Процестік агентті тағайындауды растау/келісу Нысан қолжетімді Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған LFR 2.1 (2)
6 Жарғы/ AIX LFR 2.2 сәйкес дайындалған Қордың құрылтай құжаттары   Сканерленген көшірме LFR 2.1 d(i) MLR 3.1, ADS 3.3.1 (4)
7 Қабылданатын аудиттелген қаржылық есептілік және Қордың және Қор басқарушысының аудиттелген/аудиттелмеген аралық қаржылық есептілік (қолданылатын жерде)   Егер құжат қол жетімді болса, сканерленген көшірме немесе сілтеме   MLR 4.1
8 Қорды құруға уәкілетті органның мақұлдауы (қолданылатын жерде)   Сканерленген көшірме LFR 2.1 d(iii)  
9 Қор басқарушысының Лицензиясы   Сканерленген көшірме LFR 2.1 d(iii)  
10 Қордың және Қор басқарушысының директорларының кеңесі (немесе Жарғыға сәйкес шешім қабылдауға жауапты тиісті органдар) мүшелерінің түйіндемелері   Сканерленген көшірме LFR 2.1 (d)(v)  
11 Қол қою құқығы бар уәкілетті тұлғалардың, Қордың директорлар кеңесінің және бенефициарларының және Қор басқарушысының паспорттары/ жеке куәліктері   Сканерленген көшірме AML 6.3.1 (a)
12 Қордың директорлар кеңесінің мүшелерін (немесе Жарғыға сәйкес шешімдер қабылдауға жауапты тиісті органдарды) және Қорды басқарушыны тағайындау туралы шешім   Сканерленген көшірме MAR 2.2.2  
13 Қор басқарушысының бенефициарларын анықтайтын меншік құрылымы (акционерлер тізілімінен немесе қатысушылар тізілімінен Үзінді көшірмені немесе ұқсас құжатты, сондай-ақ резиденттігін растайтын құжаты)   Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме AML 5.1.3 (a),
AML 6.3.1 (a)
   
14 Қордың уәкілетті тұлғалардың қол қою үлгілерінің карточкасы   Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме ADS 3.4.3 (2) MLR 17.3.2
15 Қордың уәкілетті тұлғалардың қол қою құқығына сенімхат   Апостилденген/нотариалды куәландырылған көшірме ADS 3.4.3 (2) MLR 17.3.2
16 Корпоративтік басқару кодексі   Сканерленген көшірме MLR 2.1 (d)(vi)
17 Қордың және Қор басқарушысының ұйымдастыру құрылымы     Сканерленген көшірме MAR 2.1
18 Қордың Оферта құжаттары   Сканерленген көшірме
AIX LFR 2.1(d)(ix)
 
19 Пай ұстаушының анықтамасы Нысан қолжетімді    
AIX LFR 2.3(b)(ii)
 
Қор қайталама листинг үшін мынадай құжаттарды ұсынады:
Құжаттың атауы Нысан Сипаттама Сілтеме
1 AIX Листинг туралы алдын ала келісім Нысан қолжетімді Алдын ала листинг туралы келісімге Қор құжаттарды беруді бастағанға дейін қол қойылуы тиіс. Егер алдын ала листинг туралы келісімге қол қойылмаса және тиісті алым төленбесе, AIX ұсынылған листинг пакетін қарамайды.    
2 Листинг туралы келісім AIX қамтамасыз етеді Листинг туралы келісімді AIX листинг пакеті бекітілгеннен кейін беруі тиіс және оған Қор Ресми тізімге Енгізілген күнге дейін қол қоюы тиіс.      
3 AIX-те листингке рұқсат беру туралы өтініш Нысан қолжетімді Қордың қолы қойылған және мөрімен расталған MLR 17
4 Бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу туралы өтініш (статистикалық деректер нысанға қосымшада берілуі тиіс) Нысан қолжетімді Қордың қолы қойылған және мөрімен расталған ADS 3.2.1
5 Процестік агентті тағайындауды растау/келісу Нысан қолжетімді Өтініш берушінің қолы қойылған және мөрімен расталған LFR 2.1 (c)
6 Жарғы/ AIX LFR 2.2 сәйкес дайындалған Қордың құрылтай құжаттары   Сканерленген көшірме LFR 2.1 d(i) MLR 3.1, ADS 3.3.1 (4)
7 Қабылданатын аудиттелген қаржылық есептілік және Қордың және Қор басқарушысының аудиттелген/аудиттелмеген аралық қаржылық есептілік (қолданылатын жерде)   Егер құжат қол жетімді болса, сканерленген көшірме немесе сілтеме   MLR 4.1
8 Қордың Оферта құжаттары   Сканерленген көшірме
AIX LFR 2.1(d)(ix)
 
9 Пай ұстаушының анықтамасы Нысан қолжетімді    
AIX LFR 2.3(b)(ii)
 

Жауапкершіліктен бас тарту: АІХ–ке беру талап етілетін немесе АІХ–ке берілетін әрбір құжат ағылшын тілінде болуы тиіс немесе ағылшын тіліне нотариалды куәландырылған (резидент еместер үшін апостильденген) аударма қоса берілуі тиіс. Барлық құжаттар AIX Реттеу және Комплаенс департаментіне жіберілуі тиіс ([email protected]).

Барлық ұсынылған құжаттар қаралып, «Астана» халықаралық қаржы орталығының және АІХ-тің қағидалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келетіндігі АІХ тарапынан бекітілгеннен кейін, АІХ Өтініш берушіге Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы келісімді орындау үшін береді. Акцияларға нарықта баға белгілеу туралы келісіміне баға белгілеу басталғанға дейін қол қойылуы тиіс.

Тарифтер:

Листинг сомасының 50% мөлшеріндегі сома AIX-те листингке өтінім бергенге дейін алдын ала листинг туралы келісімге сәйкес төленуге тиіс.

Листинг үшін төлемнің қалған бөлігі AIX-те листингке нақты жіберілгенге дейін листинг туралы келісімге сәйкес төленуге жатады.